Duurzaamheidsbeleid

Storck produceert al meer dan 120 jaar met succes kwalitatief hoogstaande zoetwaren. Het familiebedrijf is inmiddels één van de grootste zoetwarenfabrikanten ter wereld. Storck medewerkers werken elke dag met veel passie om de wereld een beetje zoeter, hartelijker en een stukje gelukkiger te maken.

Consistentie, samenhorigheid, wederzijds vertrouwen en oog voor toekomstige generaties geven vorm aan ons familiebedrijf. Sinds de oprichting is duurzaamheid een integraal onderdeel van de waarden en filosofie van Storck. Voor ons is het vanzelfsprekend om niet alleen te streven naar economisch succes op korte termijn, maar ook om het bedrijf duurzaam te laten groeien door sociaal en ecologisch bewust te handelen. Het principe van verantwoordelijkheid is de basis en de bron voor ons handelen en leidt de activiteiten in onze gehele bedrijfsvoering. Deze manier van werken draagt zowel zorg voor onze mensen als grondstoffen, energie en verwerking van reststoffen.

Als familiebedrijf zijn economische prestaties en stabiliteit cruciaal voor het voortbestaan van ons bedrijf. Alleen duurzame en winstgevende groei stelt onze ondernemersvrijheid veilig en beschermt de jobs van onze medewerkers. Als familiebedrijf stelt Storck het kortetermijneffect altijd ondergeschikt aan de langetermijnstrategie.Sociaal en ecologisch verenigbare perspectieven op lange termijn geven een beslissende impuls aan strategische beslissingen.

Onze aanpak

We streven naar duurzaamheid op lange termijn. Onze prioriteiten zijn de kwaliteit en veiligheid van onze producten, onze medewerkers, supply chain en het milieu.

NAUWKEURIGHEID OP HET HOOGSTE NIVEAU

Een consistent hoge productkwaliteit is ons doel en ons kwaliteitsmanagementproces garandeert dit. Dit omvat onze regelmatig gecertificeerde fabrieken, transparante standaarden evenals interne en externe test- en sensortechnologielaboratoria. Productie bij Storck begint ‘vanaf nul’. Onze producten vervaardigen we bij voorkeur zelf volgens de hoogste veiligheidsnormen. Een stabiel personeelsbestand en goed opgeleide mensen waarborgt de constante kwaliteit en veiligheid van onze succesvolle produten.

Als familiebedrijf voelen we ons erg nauw verbonden met onze werknemers. Zij zijn het hart van het bedrijf en de focus van onze acties. Onze "werknemersfamilie" is verenigd in respect en wederzijdse waardering. Deze hechte band vormt de basis voor alles wat Storck bijzonder en succesvol maakt. Onze gedragscode moedigt alle werknemers aan om onze waarden - verantwoordelijkheid, eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid - elke dag op het werk uit te dragen, met elkaar en met onze partners. Diversiteit binnen ons bedrijf vertaalt zich in een grote verscheidenheid aan persoonlijkheden, verschillende leeftijden en geslachten, diverse nationaliteiten en religies, en uiteenlopende levensstijlen.

EERLIJKHEID EN BETROUWBAARHEID

We onderhouden solide en duurzame relaties met onze zakenpartners en zetten ons in voor betrouwbare en transparante handelspraktijken. We verbonden ons er dan ook toe om principes voor eerlijke zakenrelaties in de voedselketen na te leven en te implementeren. Door alle productielocaties voor onze snoepwaren te certificeren volgens de SA8000-standaard zetten we volop in op de naleving van de mensenrechten. Ook onze leveranciers moeten de eisen van de SA8000-standaard naleven en zich aan onze uitgebreide gedragscode voor leveranciers houden. Het respecteren van duurzame standaarden vormt een verdere basis voor ons verantwoord inkoopbeleid. We implementeerden betrouwbare maatregelen om te voldoen aan de zorgvuldigheidsverplichtingen in de toeleveringsketen en om de mensenrechten te beschermen, zoals uitgelegd in onze beginselverklaring over mensenrechten (https://www.storck.com/en/company/sustainability/declaration-on-human-rights). We hebben een centraal meldingssysteem opgezet voor meldingen van ernstige overtredingen van de wet of regelgeving in de hele toeleveringsketen. We willen risico's voorkomen voor ze zich voordoen, en vertrouwen daarom op effectieve preventieve en corrigerende maatregelen die we voortdurend uitbreiden en verbeteren.

BESCHERMING VAN NATUUR EN MILIEU

We willen de impact op het milieu zoveel mogelijk beperken. We motiveren onze werknemers om dit na te leven en helpen hen om steeds verantwoord om te springen met natuurlijke hulpbronnen. Efficiënt energiegebruik en broeikasgasemissiereductie staan voorop bij Storck. We hanteren een gecertificeerd energiebeheersysteem en optimaliseren alle processen om gebruik van hulpbronnen te beperken. Het gaat om productie- en reinigingsprocessen, verpakking, opslag en logistiek, evenals de externe certificering van onze CO2-balans. We kopen steeds vaker grondstoffen in die gecertificeerd zijn volgens erkende sociale en milieunormen.

Ons engagement

Economie

 • We maken onze producten in onze eigen fabrieken volgens de strengste normen en zorgen ervoor dat onze producten altijd beantwoorden aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen
 • We streven naar duurzame, rendabele groei om onze onafhankelijkheid als familiebedrijf te vrijwaren.
 • We bieden betrouwbare banen voor de lange termijn, waarmee we onze werknemers een goede economische basis garanderen.

Mensen

 • Storck cultiveert een wij-cultuur en een respectvolle samenwerking binnen het bedrijf
 • Veiligheid op het werk en bescherming van de gezondheid van onze werknemers staan voorop in ons bedrijf.
 • Training, bijscholing en veelzijdige kwalificaties van onze werknemers vinden wij erg belangrijk.
 • We waarderen de grote diversiteit onder onze collega's en bieden iedereen gelijke kansen.
 • We garanderen de naleving van arbeids- en mensenrechten in onze fabrieken en eisen de naleving ervan in onze toeleveringsketen.
 • We controleren onze toeleveringsketen voortdurend op de naleving van milieu- en mensenrechten om mogelijke incidenten te voorkomen.
 • We zijn gecertificeerd overeenkomstig de SA8000-standaard. Onafhankelijke controleurs controleren de naleving van de vereisten inzake kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie, disciplinaire maatregelen en procedures, vrijheid van vereniging, werktijden, beloning, gezondheidsbescherming en veiligheid. Met de SA8000-certificering garandeert Storck bovendien dat een maatschappelijk verantwoord managementsysteem op de juiste manier geïmplementeerd, toegepast en gecontroleerd wordt
 • We tolereren dan ook geen kinderarbeid en andere mensenrechtenschendingen in onze toeleveringsketen.
 • We richten ons op langetermijnrelaties en hechten veel belang aan een eerlijke behandeling van zakenpartners.
 • We onderhouden goede relaties met de gemeenschappen waarbinnen we als bedrijf actief zijn en voelen ons maatschappelijk betrokken.

Milieu

 • We maken efficiënt gebruik van energie en zetten ons in om broeikasgasemissies in onze productie verder terug te dringen. We willen ons primair energieverbruik uit fossiele brandstoffen per ton eindproduct verder terugdringen en het tegen 2030 met minstens 45 % verminderen ten opzichte van het uitgangsjaar 2008. Daarnaast willen we de CO2-uitstoot per ton eindproduct tegen 2030 met 50 % verminderen ten opzichte van 2008.
 • Dankzij ons ISO 50001-certificaat beschikken we over een onafhankelijk gecertificeerd energiebeheersysteem dat ontworpen is voor efficiënt en zuinig gebruik en voortdurende verbetering.
 • Storck is geverifieerd volgens de ISO 14064-1-norm (boekhouding van broeikasgassen) om broeikasgasemissies volgens Scope 1, 2 en 3 betrouwbaar te kwantificeren en te controleren.
 • Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals fotovoltaïsche systemen neemt toe en zal verder worden uitgebreid.
 • Voor verpakking gebruiken we conform de respectievelijke eisen zo weinig mogelijk materiaal en vergroten we het aandeel recycleerbare verpakking. De recycleerbaarheid van de verpakking in Duitse recyclingsystemen bedraagt al 93 %. We streven naar volledige recycleerbaarheid tegen 2030. Als voedselproducent gebruiken we waar mogelijk gerecycled materiaal in onze verpakkingen.
 • We verminderen ons afval en recyclen waardevolle materialen. Een goedgekeurd afvalbeheersysteem zorgt ervoor dat afval op betrouwbare wijze gescheiden ingezameld, afgevoerd en gerecycled wordt.
 • Storck gaat verantwoord om met water en probeert zo weinig mogelijk te verbruiken. Zorgvuldige monitoring en constante controles, uiterst efficiënte schoonmaakprocessen en training van het personeel dragen hier allemaal aan bij.
 • We zetten ons in voor een milieuvriendelijke en sociaal eerlijke grondstoffenteelt, en kopen steeds vaker volgens erkende normen gecertificeerde producten in.
 • De focus ligt hier vooral op cacao, een voor ons belangrijke grondstof. Storck bevordert en verbetert de traceerbaarheid van cacaobonen. Tegen eind 2030 zal 100 % van de door August Storck KG aangekochte cacaobonen traceerbaar zijn tot de in kaart gebrachte boerderijen. Bovendien willen we dat tegen 2030 100 % van de aangekochte cacao wereldwijd duurzaam gecertificeerd of onafhankelijk geverifieerd is. In 2023 was 100 % van de cacao die we uit Afrika importeerden gecertificeerd of geverifieerd volgens duurzame normen.
 • Traceerbaarheid en transparantie in de toeleveringsketen worden bevorderd door onze eigen betrokkenheid bij de landen van herkomst en door het aangaan van partnerschappen.
 • Storck zet zich in zijn eigen toeleveringsketen van grondstoffen in tegen onrechtmatige ontbossing en vernietiging van andere belangrijke ecosystemen. Vanaf 2025 zal 100 % van de ingekochte cacao in overeenstemming met de ontbossingsverordening van de EU ontbossingsvrij zijn.
 • Storck is ook gekant tegen het gebruik van verboden pesticiden in de grondstoffenteelt. Onze leveranciers zijn verplicht om te voldoen aan de Duitse en Europese voedselwetgeving. Verboden pesticiden zijn niet toegestaan. VERORDENING (EG) nr. 396/2005 regelt onder andere de omgang met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegelaten in de EU. We hebben hiervoor een controlesysteem geïmplementeerd.

Verantwoording

Het duurzaamheidsbeleid is goedgekeurd door de directie van AUGUST STORCK KG. Het wordt gesteund door alle bedrijfsdivisies. De algemeen directeur Productie en Technologie is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het beleid is aan alle medewerkers gecommuniceerd. Het is publiek beschikbaar via de Storck website en op aanvraag.

Berlijn, 1 februari 2024

Axel Oberwelland

Voorzitter van de Raad van Bestuur